Mięsaki tkanek histiocytoma causes miękkich

W przypadku umiejscowienia mięsaków na kończynie radykalizm miejscowy można najłatwiej histiocytoma causes osiągnąć wykonując jej amputację. Jednak taki sposób postępowania nie poprawia odległych wyników leczenia, które zależą głównie od występowania przerzutów drogą krwi. W związku z tym należy dążyć do radykalnego leczenia miejscowego, unikając w miarę możliwości wykonywania amputacji. W wyspecjalizowanych ośrodkach około 80% chorych jest leczonych chirurgicznie z zaoszczędzeniem kończyny.

Mięsaki tkanek miękkich rosną rozprężająco we wszystkich kierunkach, uciskając okoliczne tkanki. Tworzą one torebkę rzekomą (pseudotorebkę) guza, która nie stanowi ograniczenia dla rozprzestrzeniania się nowotworu. W przypadku mięsaków o wysokim stopniu złośliwości w 20% obserwuje się występowanie zmian satelitarnych w tkankach otaczających. Zmiany te określa się jako tzw przerzuty skaczące ( skip metastases). Są one odpowiedzialne za wznowy miejscowe po radykalnie wyciętych guzach histiocytoma causes pierwotnych.

Do naturalnych barier zapobiegających rozprzestrzenianiu się mięsaków należą powięzie mięśniowe, pochewki stawów, pochewki nerwów. Naciekanie tych struktur przez nowotwór świadczy o jego złośliwości. Mięsaki rozprzestrzeniają się wzdłuż powięzi mięśniowych i nerwów. Typowym pierwszym miejscem przerzutów drogą krwi są płuca. Przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych występują rzadko. Najczęściej spotyka się je w przypadku sarcoma epithelioides (20%) i sarcoma synoviale (5% – 10%). 2. Epidemiologia

Mięsaki tkanek miękkich stanowią około 1% wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych. Zachorowalność w polsce w 2010 roku wynosiła 457 (mężczyźni) i 464 (kobiety). Zarejestrowano 273 zgonów u mężczyzn i 250 u kobiet. Mięsaki tkanek miękkich występują głównie powyżej 55 roku życia, ale wzrost zachorowań obserwuje się już po 40 roku życia. 3. Etiopatogeneza (przyczyny powstawania nowotworu)

Przyczyny powstawania mięsaków tkanek miękkich są jak dotąd niezbyt dobrze histiocytoma causes poznane. Nowotwory te występują częściej u osób z chorobami przenoszonymi drogą histiocytoma causes genetyczną. Częstsze występowanie mięsaków obserwuje się u osób z chorobą recklinghausena histiocytoma causes ( neurofibromatosis), zespołem gardnera, zespołem wernera, stwardnieniem guzowatym oraz zespołem li-fraumeni (mutacja p53).

Powstawanie nowotworów, w tym mięsaków tkanek miękkich, związane jest z mechanizmami molekularnymi, które prowadzą do wystąpienia zaburzeń genetycznych. W ich wyniku dochodzi do wytwarzania białek produkowanych przez komórki histiocytoma causes nowotworowe. Są to t.Zw. Markery genetyczne (molekularne), których ocena jest pomocna nie tylko w diagnostyce, ale i w doborze odpowiedniego leczenia.

Terapia oparta na stwierdzonych zaburzeniach genetycznych pozwala na ustalenie jak histiocytoma causes najbardziej optymalnego leczenia, ukierunkowanego na konkretną tkankę nowotworową u konkretnego chorego. Jest to t.Zw. Terapia celowana. Przykładem najbardziej znanym jest leczenie mięsaków podścieliska przewodu pokarmowego (GIST – gastro – intestinal stromal tumor). Występująca w nich mutacja genu c-KIT lub PDGFR pozwala na zastosowanie leków skutecznych w nowotworach histiocytoma causes z tym typem mutacji. Badanie podmiotowe

Badanie przedmiotowe ma na celu określenie wielkości guza, położenia w stosunku do skóry, powięzi i otaczających struktur anatomicznych. Charakterystyczny dla mięsaków tkanek miękkich jest niebolesny guz, o nieostrych granicach. Po napięciu przez chorego grupy mięśni, w obrębie których umiejscowiony jest guz, jego brzegi ulegają zatarciu. Świadczy to o umiejscowieniu podpowięziowym i może być pomocne przy histiocytoma causes różnicowaniu z guzami łagodnymi, umiejscowionymi najczęściej nadpowięziowo. Nie może to jednak być jedynym kryterium oceny guza.

Za pomocą badania palpacyjnego można ocenić tętno naczyń krwionośnych dystalnie histiocytoma causes od guza a także bolesność uciskową w okolicach guza. Dokonując pomiaru obwodu kończyn można ocenić wielkość obrzęku spowodowanego uciskiem histiocytoma causes guza na naczynia chłonne lub/i krwionośne. Uważnie należy ocenić sposób poruszania się chorego oceniając ubytki ruchowe histiocytoma causes w zakresie kończyny. 5. Klasyfikacja i ocena stopnia zaawansowania mięsaków tkanek miękkich 5.1 klasyfikacja TNM mięsaków tkanek miękkich (8. Edycja UICC)

W przypadku guzów umiejscowionych na kończynach należy, w miarę możliwości, dążyć do leczenia z zaoszczędzeniem kończyny, unikając amputacji. Jednak decyzję o rozległości zabiegu należy podjąć na podstawie informacji histiocytoma causes uzyskanych z badań diagnostycznych kierując się zasadą leczenia radykalnego, co w efekcie może być jednoznaczne z podjęciem decyzji o histiocytoma causes amputacji kończyny.

Należy pamiętać, że przy niezbyt dużej skuteczności radioterapii i chemioterapii jako leczenia histiocytoma causes skojarzonego z niedoszczętnym zabiegiem resekcyjnym nie ma podstaw do odstępowania histiocytoma causes od zabiegu radykalnego, nawet jeśli decyzja ta oznacza amputację kończyny. Decyzję o rozległości zabiegu operacyjnego, powikłaniach związanych z zabiegiem, zaburzeniach ruchomości kończyny po zabiegu i możliwościach rehabilitacji należy przedstawić histiocytoma causes choremu w celu jego świadomej zgody na proponowane leczenie. Leczenie zmiany miejscowej

• wycięcie z marginesem szerokim, gdy margines tkanek zdrowych wokół guza wynosi przynajmniej 2 cm. Zabieg ten wykonuje się w przypadku guzów o niskim stopniu histiocytoma causes złośliwości i średnicy mniejszej niż 5 cm. W przypadku guzów o wysokim stopniu złośliwości lub większych niż histiocytoma causes 5 cm w wycięcie z marginesem szerokim wykonuje się w histiocytoma causes skojarzeniu z radioterapią pooperacyjną.

W celu uzyskania radykalności zabiegu operacyjnego guz należy wyciąć w histiocytoma causes jednym bloku, wraz z przedziałem mięśniowym lub 2 cm marginesem tkanek zdrowych histiocytoma causes we wszystkich kierunkach, bez uwidocznienia samego guza w trakcie zabiegu operacyjnego. Cięcie na skórze należy prowadzić z ominięciem blizny po biopsji histiocytoma causes otwartej, w kierunku zgodnym z długą osią kończyny.

Należy operować bez ucisku guza, w sposób możliwie bezkrwawy. Krwawiące naczynia należy podwiązywać w celu uniknięcia wytworzenia się krwiaka histiocytoma causes w ranie pooperacyjnej. Powikłanie to może spowodować rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych wraz z histiocytoma causes wynaczynioną krwią oraz powiększyć obszar rany pooperacyjnej, zwiększając tym samym obszar dla ewentualnej radioterapii adjuwantowej i zabiegu histiocytoma causes operacyjnego w przypadku wystąpienia wznowy miejscowej. Regułą jest dokładna hemostaza i obfite płukanie rany przed zamknięciem.

Ze względu na rozległość zabiegów operacyjnych w przypadku mięsaków tkanek histiocytoma causes miękkich należy przed zabiegiem dokładnie przeanalizować jego zakres, kierując się przede wszystkim uzyskaniem radykalności, oraz opracować sposób pokrycia ubytków tkanek powstałych po wycięciu miejscowym histiocytoma causes guza. W niektórych przypadkach konieczny jest udział chirurga plastyka. Niedopuszczalne jest ograniczanie zakresu wycięcia guza w celu łatwiejszego zamknięcia histiocytoma causes rany operacyjnej.

W przypadku nacieku nowotworu na struktury kostne lub naczynia krwionośne, jeśli jest to możliwe, należy wykonać zabieg z udziałem ortopedy lub chirurga naczyniowego w histiocytoma causes celu wycięcia zajętego narządu i dokonania rekonstrukcji powstałych ubytków. Należy pamiętać, że u około 80% chorych z mięsakami tkanek miękkich o umiejscowieniu na kończynach możliwe histiocytoma causes jest wykonanie zabiegu radykalnego z zaoszczędzeniem kończyny.

RELATED_POSTS